L O U I S  D E L S A R T E 
Show More
Spirit of Harlem

Spirit of Harlem, 2006, glass mosaic, 10 x 30' | 125th St. Harlem, New York